Περιγραφή Έργου

Από τη σύμπραξη των 4 ερευνητικών φορέων και των 2 εταιρειών αναμένεται να αναπτυχθούν τα εξής εργαλεία, υπηρεσίες και προϊόντα:

 • Νέα δομικά ανάλογα ολευρωπεΐνης, υδροξυτυροσόλης και ολεοκανθάλης για την αντιμετώπιση του καρκίνου και/ή της φλεγμονής. Τα νέα μόρια θα αξιοποιηθούν τόσο σε επίπεδο R&D όσο και εμπορικά με τελικό στόχο τη δυνητική χρήση τους σε νέα θεραπευτικά σχήματα.
 • Μεθοδολογίες απομόνωσης δραστικών μεταβολιτών
  Θα αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες απομόνωσης των δραστικών μεταβολιτών σε βιομηχανική κλίμακα, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν και εμπορικά λόγω της υψηλής βιολογικής τους αξίας.
 • Μεθοδολογίες σύνθεσης-χημειοθήκη δομικών αναλόγων.
  Για τις ανάγκες του έργου θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες σύνθεσης για την παραγωγή των επιλεγμένων μικρών μορίων στις απαιτούμενες ποσότητες. Η χημειοθήκη αυτή αποτελεί και μία ιδιαίτερη περιουσία του έργου καθώς, μελλοντικά τα παράγωγα αυτά θα μπορούσαν να μελετηθούν και στους άλλους στόχους, στους οποίους οι δευτερογενείς μεταβολίτες της ελιάς παρουσιάζουν δράση. Εξάλλου, μέσω των μεθοδολογιών αυτών θα μπορεί να εμπλουτιστεί η χημειοθήκη του έργου με νέα παράγωγα από τα οποία, με τη βοήθεια χημειοπληροφορικής, μεταβονομικών μελετών, κα., θα είναι εφικτός ο μελλοντικός σχεδιασμός νέων ουσιών με πιθανή θεραπευτική δράση.

 

Περιγραφή Έργου

Από τη σύμπραξη των 4 ερευνητικών φορέων και των 2 εταιρειών αναμένεται να αναπτυχθούν τα εξής εργαλεία, υπηρεσίες και προϊόντα:

 • Νέα δομικά ανάλογα ολευρωπεΐνης, υδροξυτυροσόλης και ολεοκανθάλης για την αντιμετώπιση του καρκίνου και/ή της φλεγμονής. Τα νέα μόρια θα αξιοποιηθούν τόσο σε επίπεδο R&D όσο και εμπορικά με τελικό στόχο τη δυνητική χρήση τους σε νέα θεραπευτικά σχήματα.
 • Μεθοδολογίες απομόνωσης δραστικών μεταβολιτών
  Θα αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες απομόνωσης των δραστικών μεταβολιτών σε βιομηχανική κλίμακα, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν και εμπορικά λόγω της υψηλής βιολογικής τους αξίας.
 • Μεθοδολογίες σύνθεσης-χημειοθήκη δομικών αναλόγων.
  Για τις ανάγκες του έργου θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες σύνθεσης για την παραγωγή των επιλεγμένων μικρών μορίων στις απαιτούμενες ποσότητες. Η χημειοθήκη αυτή αποτελεί και μία ιδιαίτερη περιουσία του έργου καθώς, μελλοντικά τα παράγωγα αυτά θα μπορούσαν να μελετηθούν και στους άλλους στόχους, στους οποίους οι δευτερογενείς μεταβολίτες της ελιάς παρουσιάζουν δράση. Εξάλλου, μέσω των μεθοδολογιών αυτών θα μπορεί να εμπλουτιστεί η χημειοθήκη του έργου με νέα παράγωγα από τα οποία, με τη βοήθεια χημειοπληροφορικής, μεταβονομικών μελετών, κα., θα είναι εφικτός ο μελλοντικός σχεδιασμός νέων ουσιών με πιθανή θεραπευτική δράση.

 

Tα παραπάνω προϊόντα θα αξιοποιηθούν κατά κύριο λόγο από τις συμμετέχουσες εταιρείες, οι οποίες θα τα προωθήσουν τόσο στο υπάρχον πελατολόγιό τους όσο και σε νέες αγορές στις οποίες θα μπορέσουν να διεισδύσουν μέσα από τις δραστηριότητες του έργου. Τα μικρά μόρια που αποτελούν βασικό προϊόν του προτεινόμενου προγράμματος, θα προωθηθούν για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση από την Attica Sciences η οποία έχει ενεργό δράση και στον τομέα της προκλινικής αξιολόγησης φαρμάκων και σχέσεις με διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης νέων φαρμάκων. Ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον έχει και η ανάπτυξη της νέας μεθόδου για την απομόνωση των δευτερογενών μεταβολιτών της ελιάς σε μεγάλη κλίμακα καθώς και η μετατροπή τους σε απλούστερες, σταθερές ενώσεις, απαραίτητες για τη σύνθεση των νέων βιοδραστικών παραγώγων. Η μέθοδος αυτή μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω από την PG και δεδομένης της υψηλής βιολογικής αξίας των δευτερογενών μεταβολιτών της ελιάς αλλά και του υψηλού κόστους των ήδη εμπορικά διαθέσιμων (ορισμένοι από αυτούς δεν είναι εμπορικά διαθέσιμοι πχ ολεοκανθάλη), αποτελεί σημαντικό επενδυτικό προϊόν.

 

Tα παραπάνω προϊόντα θα αξιοποιηθούν κατά κύριο λόγο από τις συμμετέχουσες εταιρείες, οι οποίες θα τα προωθήσουν τόσο στο υπάρχον πελατολόγιό τους όσο και σε νέες αγορές στις οποίες θα μπορέσουν να διεισδύσουν μέσα από τις δραστηριότητες του έργου. Τα μικρά μόρια που αποτελούν βασικό προϊόν του προτεινόμενου προγράμματος, θα προωθηθούν για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση από την Attica Sciences η οποία έχει ενεργό δράση και στον τομέα της προκλινικής αξιολόγησης φαρμάκων και σχέσεις με διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης νέων φαρμάκων. Ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον έχει και η ανάπτυξη της νέας μεθόδου για την απομόνωση των δευτερογενών μεταβολιτών της ελιάς σε μεγάλη κλίμακα καθώς και η μετατροπή τους σε απλούστερες, σταθερές ενώσεις, απαραίτητες για τη σύνθεση των νέων βιοδραστικών παραγώγων. Η μέθοδος αυτή μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω από την PG και δεδομένης της υψηλής βιολογικής αξίας των δευτερογενών μεταβολιτών της ελιάς αλλά και του υψηλού κόστους των ήδη εμπορικά διαθέσιμων (ορισμένοι από αυτούς δεν είναι εμπορικά διαθέσιμοι πχ ολεοκανθάλη), αποτελεί σημαντικό επενδυτικό προϊόν.

Παραδοτέα & Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1. Συλλογή Φυτικού Υλικού, καθαρισμός βασικών μεταβολιτών – μετατροπή τους σε απλούστερες, χημικώς σταθερές ενώσεις (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, PG, M1-M18)
ΥΕ1.1 Συλλογή υλικού – παραγωγή εκχυλισμάτων (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, PG)
ΥΕ1.2 Καθαρισμός, ταυτοποίηση δομής μεταβολιτών (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, PG)
ΥΕ1.3 Μετατροπή μεταβολιτών σε χημικώς σταθερές ενώσεις (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ) Παραδοτέα: Π1.1 Εκχυλίσματα μεταβολιτών. Π1.2 Μέθοδος απομόνωσης, καθαρισμού μεταβολιτών σε μεγάλη ποσότητα. Π1.3 Μέθοδος σύνθεσης ενδιαμέσων σε μεγάλη ποσότητα. Π1.4 Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικά περιοδικά συνέδρια.
ΕΕ2. Σύνθεση νέων αναλόγων με βελτιστοποιημένες ιδιότητες (δράση, σταθερότητα και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά) (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, AS, M3-M24)
ΥΕ2.1 Ορθολογικός σχεδιασμός – φαρμακοχημική βελτιστοποίηση (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, AS)
ΥΕ2.2 Σύνθεση νέων παραγώγων(ΕΚΠΑ-ΧΦΠ)
Παραδοτέα: Π2.1 Μεθοδολογία σύνθεσης. Π2.2 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά
νέων παραγώγων. Π2.3 Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικά
περιοδικά/συνέδρια.
EE3. Επιλογή μορίων με αντιφλεγμονώδη δράση σε κυτταρικές δοκιμές και in vivo πειραματικά μοντέλα (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΒΜΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ) (Μ4-Μ26)
ΥΕ3.1 Επιλογή μορίων με κυτταροπροστατευτική δράση έναντι φλεγμονωδών αποκρίσεων (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ).
ΥΕ3.2 Μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ)
ΥΕ3.3 Επίδραση στην παραγωγή ΝΟ (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ)
ΥΕ3.4 Επίδραση στη ρύθμιση της έκφρασης κύριων γονιδίων-πρωτεϊνών που εμπλέκονται σε αποκρίσεις φλεγμονής (ΕΚΠΑ-ΒΜΒ)
ΥΕ3.5 Μελέτη αντιφλεγμονώδους δράσης μορίων (ΕΚΠΑ-ΦΖΑ, ΕΚΠΑ-ΒΚΒ) Παραδοτέα: Π3.1. Αναφορά για μόρια με κυτταροπροστατευτική δράση έναντι φλεγμονωδών αποκρίσεων. Π3.2. Αναφορά για μόρια με αντιοξειδωτική δράση. Π3.3. Αναφορά για μόρια με δράση στην παραγωγή
ΝΟ. Π3.4. Αναφορά για την επίδραση των μορίων σε γονιδιακές αποκρίσεις φλεγμονής. Π3.5. Αναφορά για την αντιφλεγμονώδη δράση μορίων σε in vivo πειραματικά μοντέλα. Π3.6. Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια.
ΕΕ4 Επιλογή μορίων με διαφορική τοξικότητα έναντι καρκινικών κυττάρων σε κυτταρικά συστήματα και in vivo πειραματικά μοντέλα (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΒΜΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ) (Μ7-Μ29)
YE4.1 Σάρωση μορίων για απομόνωση αυτών με διαφορική κυτταροτοξική δράση έναντι καρκινικών ή/και χημειοανθεκτικών ανθρώπινων κυττάρων (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ)
ΥΕ4.2 Μελέτες διαφορικής τοξικότητας σε κυτταρικά μοντέλα γενετικής ή χημικής καρκινογένεσης (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ)
YE4.3 Μελέτη μηχανισμών δράσης (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ)
ΥΕ4.4 Μαζική παράλληλη ανάλυση έκφρασης (Next-Generation Sequencing, NGS) μεταγράφων μεγάλης ομάδας γονιδίων (>50) που κωδικοποιούν πρωτεΐνες σχετιζόμενες με την απόπτωση ή/και την κυτταρική επιβίωση (ΕΚΠΑ-ΒΜΒ)
ΥΕ4.5 Ποσοτικός προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης miRNAs που σχετίζονται με τον καρκίνο (oncomiRs) ή/και στοχεύουν τα παραπάνω γονίδια (ΕΚΠΑ-ΒΜΒ)
YE4.6 Αναλύσεις multiplex για την εύρεση κυτταρικών κινασών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ)
ΥΕ4.7 Αξιολόγηση δραστικών μορίων σε in vivo πειραματικά μοντέλα όγκων ποντικών (ΕΚΠΑ-ΦΖΑ, ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΒΜΒ)
ΥΕ4.8 Μελέτη επαγωγής ανοσοαπαντήσεων (ΕΚΠΑ-ΦΖΑ)
Παραδοτέα: Π4.1. Αναφορά μορίων με διαφορική κυτταροτοξική (ή συνεργιστική) δράση έναντι καρκινικών ή/και χημειοανθεκτικών ανθρώπινων κυττάρων. Π4.2. Αναφορά για τη δράση των υπό μελέτη μορίων.
Π4.3. Αναφορά για μεταβολές στην έκφραση γονιδίων και oncomiRs. Π4.4. Αναφορά για διαφορική φωσφορυλίωση κινασών. Π4.5. Αναφορά για δράση των επιλεγμένων μορίων σε in vivo πειραματικά μοντέλα όγκων ποντικών. Π4.6. Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια.
ΕΕ5. Σύνθεση δραστικών ενώσεων σε μεγάλη ποσότητα – φαρμακοκινητική μελέτη (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, PG, ΑS, M19-M30)
ΥΕ5.1 Φαρμακοκινητική/τοξικολογική μελέτη (PG, ΕΚΠΑ-ΧΦΠ)
ΥΕ5.2 Σύνθεση σε μεγάλη ποσότητα (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, PG)
ΥΕ5.3 Βιωσιμότητα – έρευνα αγοράς (ΑS)
Παραδοτέα: Π5.1 Μεθοδολογία scale up. Π5.2 Μεθοδολογία φαρμακοκινητικής μελέτης. Π5.3. Έκθεση βιωσιμότητας. Π5.4. Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια.
ΕΕ6. Καινοτομία (AS, PG, M23-M30)
Παραδοτέα: Π6.1 Δίπλωμα/τα ευρεσιτεχνίας

Παραδοτέα & Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1. Συλλογή Φυτικού Υλικού, καθαρισμός βασικών μεταβολιτών – μετατροπή τους σε απλούστερες, χημικώς σταθερές ενώσεις (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, PG, M1-M18)
ΥΕ1.1 Συλλογή υλικού – παραγωγή εκχυλισμάτων (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, PG)
ΥΕ1.2 Καθαρισμός, ταυτοποίηση δομής μεταβολιτών (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, PG)
ΥΕ1.3 Μετατροπή μεταβολιτών σε χημικώς σταθερές ενώσεις (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ) Παραδοτέα: Π1.1 Εκχυλίσματα μεταβολιτών. Π1.2 Μέθοδος απομόνωσης, καθαρισμού μεταβολιτών σε μεγάλη ποσότητα. Π1.3 Μέθοδος σύνθεσης ενδιαμέσων σε μεγάλη ποσότητα. Π1.4 Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικά περιοδικά συνέδρια.
ΕΕ2. Σύνθεση νέων αναλόγων με βελτιστοποιημένες ιδιότητες (δράση, σταθερότητα και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά) (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, AS, M3-M24)
ΥΕ2.1 Ορθολογικός σχεδιασμός – φαρμακοχημική βελτιστοποίηση (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, AS)
ΥΕ2.2 Σύνθεση νέων παραγώγων(ΕΚΠΑ-ΧΦΠ)
Παραδοτέα: Π2.1 Μεθοδολογία σύνθεσης. Π2.2 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά
νέων παραγώγων. Π2.3 Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικά
περιοδικά/συνέδρια.
EE3. Επιλογή μορίων με αντιφλεγμονώδη δράση σε κυτταρικές δοκιμές και in vivo πειραματικά μοντέλα (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΒΜΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ) (Μ4-Μ26)
ΥΕ3.1 Επιλογή μορίων με κυτταροπροστατευτική δράση έναντι φλεγμονωδών αποκρίσεων (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ).
ΥΕ3.2 Μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ)
ΥΕ3.3 Επίδραση στην παραγωγή ΝΟ (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ)
ΥΕ3.4 Επίδραση στη ρύθμιση της έκφρασης κύριων γονιδίων-πρωτεϊνών που εμπλέκονται σε αποκρίσεις φλεγμονής (ΕΚΠΑ-ΒΜΒ)
ΥΕ3.5 Μελέτη αντιφλεγμονώδους δράσης μορίων (ΕΚΠΑ-ΦΖΑ, ΕΚΠΑ-ΒΚΒ) Παραδοτέα: Π3.1. Αναφορά για μόρια με κυτταροπροστατευτική δράση έναντι φλεγμονωδών αποκρίσεων. Π3.2. Αναφορά για μόρια με αντιοξειδωτική δράση. Π3.3. Αναφορά για μόρια με δράση στην παραγωγή
ΝΟ. Π3.4. Αναφορά για την επίδραση των μορίων σε γονιδιακές αποκρίσεις φλεγμονής. Π3.5. Αναφορά για την αντιφλεγμονώδη δράση μορίων σε in vivo πειραματικά μοντέλα. Π3.6. Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια.
ΕΕ4 Επιλογή μορίων με διαφορική τοξικότητα έναντι καρκινικών κυττάρων σε κυτταρικά συστήματα και in vivo πειραματικά μοντέλα (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΒΜΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ) (Μ7-Μ29)
YE4.1 Σάρωση μορίων για απομόνωση αυτών με διαφορική κυτταροτοξική δράση έναντι καρκινικών ή/και χημειοανθεκτικών ανθρώπινων κυττάρων (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ)
ΥΕ4.2 Μελέτες διαφορικής τοξικότητας σε κυτταρικά μοντέλα γενετικής ή χημικής καρκινογένεσης (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ)
YE4.3 Μελέτη μηχανισμών δράσης (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΦΖΑ)
ΥΕ4.4 Μαζική παράλληλη ανάλυση έκφρασης (Next-Generation Sequencing, NGS) μεταγράφων μεγάλης ομάδας γονιδίων (>50) που κωδικοποιούν πρωτεΐνες σχετιζόμενες με την απόπτωση ή/και την κυτταρική επιβίωση (ΕΚΠΑ-ΒΜΒ)
ΥΕ4.5 Ποσοτικός προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης miRNAs που σχετίζονται με τον καρκίνο (oncomiRs) ή/και στοχεύουν τα παραπάνω γονίδια (ΕΚΠΑ-ΒΜΒ)
YE4.6 Αναλύσεις multiplex για την εύρεση κυτταρικών κινασών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση (ΕΚΠΑ-ΒΚΒ)
ΥΕ4.7 Αξιολόγηση δραστικών μορίων σε in vivo πειραματικά μοντέλα όγκων ποντικών (ΕΚΠΑ-ΦΖΑ, ΕΚΠΑ-ΒΚΒ, ΕΚΠΑ-ΒΜΒ)
ΥΕ4.8 Μελέτη επαγωγής ανοσοαπαντήσεων (ΕΚΠΑ-ΦΖΑ)
Παραδοτέα: Π4.1. Αναφορά μορίων με διαφορική κυτταροτοξική (ή συνεργιστική) δράση έναντι καρκινικών ή/και χημειοανθεκτικών ανθρώπινων κυττάρων. Π4.2. Αναφορά για τη δράση των υπό μελέτη μορίων.
Π4.3. Αναφορά για μεταβολές στην έκφραση γονιδίων και oncomiRs. Π4.4. Αναφορά για διαφορική φωσφορυλίωση κινασών. Π4.5. Αναφορά για δράση των επιλεγμένων μορίων σε in vivo πειραματικά μοντέλα όγκων ποντικών. Π4.6. Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια.
ΕΕ5. Σύνθεση δραστικών ενώσεων σε μεγάλη ποσότητα – φαρμακοκινητική μελέτη (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, PG, ΑS, M19-M30)
ΥΕ5.1 Φαρμακοκινητική/τοξικολογική μελέτη (PG, ΕΚΠΑ-ΧΦΠ)
ΥΕ5.2 Σύνθεση σε μεγάλη ποσότητα (ΕΚΠΑ-ΧΦΠ, PG)
ΥΕ5.3 Βιωσιμότητα – έρευνα αγοράς (ΑS)
Παραδοτέα: Π5.1 Μεθοδολογία scale up. Π5.2 Μεθοδολογία φαρμακοκινητικής μελέτης. Π5.3. Έκθεση βιωσιμότητας. Π5.4. Δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια.
ΕΕ6. Καινοτομία (AS, PG, M23-M30)
Παραδοτέα: Π6.1 Δίπλωμα/τα ευρεσιτεχνίας